Charakteristika školy

Popis činnosti školy


          Základní škola a Mateřská škola Nelumbo Education, o.p.s. Jirkov, Školní 1727. Jedná se o základní školu, zatím sdevíti postupnými ročníky s kapacitou 38 žáků. Jsme školou s rodinným klimatem. Od školního roku 2015/2016 jsou žáci naší školy vyučováni podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ,,Zdravý duch ve zdravém těle, zdravé vztahy ve zdravém prostředí". Vzdělávací program dává žákům možnost tvořivého myšlení a pochopení, že cestou k cíli je především první spojení výchovného a naukového momentu vzdělávání. Naše škola se neuzavírá jen do rozsahu daného rozvrhem hodin a osnovami, ale dává prostor i dalším aktivitám pro rozvoj osobnosti dítěte. Do vyučovacího procesu na škole se promítají i nové trendy ve vzdělávání věkové skupiny žáků 6 - 15 let, jako např.: výuka cizích jazyků, výuky výpočetní techniky a informatiky, integrace žáků s poruchami učení apod. Neoddělitelnou součástí činnosti školy by měla být účast žáků v předmětových, uměleckých a sportovních soutěžích a olympiádách, činnost školní družiny, tak i mimoškolní a zájmová činnost.

Vybavenost školy


            Budova školy je energeticky soběstačná dřevostavba, postavená z ekologických materiálů a navržená dle moderních principů zdravého bydlení. Část budovy je plně prosklená, čímž je zajištěna dostatečná světelná pohoda v jednotlivých učebnách. V učebnách je podlahové vytápění, zajišťující tepelnou pohodu žáků. V budově školy jsou dvě učebny, které je možné úplně propojit, nebo rozdělit na podučebny. Učebny jsou vybavené interaktivními tabulemi a počítači. Interaktivní tabule jsou s přístupem na internet. Učebna prvního stupně je dále vybavena piánem a dalšími hudebními nástroji. V učebnách jsou také malé koutky - knihovny s knihami pro žáky.
          Důležitou součástí výbavy školy jsou speciální Montessori pomůcky, které využijeme v naší ,,Zdravé škole" a zařadíme i prvky z Montessori výuky, které obohatí vzdělávací program. Při výuce je kladen důraz na konektivitu a moderní vzdělávací postupy. Počítačová síť instalovaná ve škole umožňuje žákům, pedagogický i ostatním pracovníkům přístup na internet. Žáci mají proto k dispozici notebooky, při výuce mohou používat tablety a mobilní telefony. V celém prostoru školy je dostupné vysokorychlostní internetové připojení. Škola využívá pro výuku tělesné výchovy tělocvičnu 3.ZŠ v Jirkově. Školní koutky, školní družina zajišťují volnočasové aktivity. Velká školní zahrada a zatravněné relaxační plochy slouží k pohybovým aktivitám žáků. Školní zahrada je vybavena v příjemném klimat. vybavenými basketbalovými koši a dalšími hracími prvky. Vyučující mají své pracovny ve společné sborovně, kde mají přístup na internet, používají multifunkční zařízení a mají všichni k práci notebooky. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají k dispozici asistenta pedagoga a speciální pomůcky.
V současné době (šk.r. 2018/19) je stávající kapacita školy dostatečná. Vzhledem k plánovanému rozvoji je nyní plánována výstavba nového traktu školy dle přísných norem ekologických staveb, kde budou plně vybavené další školní třídy, přírodovědná učebna, počítačová učebna a dílny, tělocvična.
Ve školní budově je i malá školní jídelna, kam se přiváží uvařené jídlo z kuchyně, která sídlí v Základní škole ,,Duhová cesta" v Chomutově. V současné době si žáci mohou každý den vybrat pouze jedno jídlo z jídelníčku, který je umístěn na webových stránkách nebo je na nástěnce v budově školy. Škola má bezbariérový přístup pro žáky s pohybovým postižením. Materiální vybavení školy je podřízeno vzdělávacím záměrům školy a je zabezpečováno z normativních prostředků státu a z příspěvku zřizovatele a jiných zdrojů (od rodičů apod.).

Charakteristika pedagogického sboru

                           Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zkušení pedagogové 1. a 2. stupně základní školy, 1 vyučující je nekvalifikovaná - rozšiřuje si vzdělání. Dále pedagogický sbor je obohacen o asistenta pedagoga a 1 vychovatelku školní družiny. Někteří pedagogičtí pracovníci zastávají další funkce (výchovného poradce, preventisty sociálně patologických jevů, metodika ICT, vedoucí školní družiny). Na škole pracují vedoucí učitelé pro I. a II. stupeň, kteří zastupují práci metodických orgánů na větších základních školách. Všichni učitelé jsou proškoleni v problematice ochrany při mimořádných událostech a někteří mají kurz první pomoci.Na škole pracuje speciální pedagog, který pracuje zároveň jako ředitel základní a mateřské školy. Také prozatím zastává i pozici výchovného poradce. Při výuce žáků se zdravotním postižením pomáhá 1 pedagogický asistent. Škola má 1 školní družinu s 1 vychovatelkou.

               Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže. Velký důraz klademe na různé formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru psychologie, pedagogiky, především v oblasti moderních metod v didaktice předmětů, dále pak cizích jazyků, v osobnostní a sociální výchově a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Podpoříme formu magisterského studia nebo rozšiřujícího vysokoškolského studia v oboru cizí jazyka jednomu našemu nekvalifikovanému učiteli.

Charakteristika žáků

            Protože jsme soukromá škola, promítá se do života školy ve značné míře složení žáků, kteří přichází z velmi podnětného rodinného prostředí, více jak 90% žáků. Převážná většina žáků jsou děti ze spádové oblasti Chomutov - Jirkov a z přilehlých regionů. Mimořádnou péči věnujeme nadaným žákům. Zajišťujeme výuku pro integrované žáky s různými druhy zdravotního postižení, žáky se specifickými poruchami učení a chování. Jsme připraveni pomáhat také těm, kteří o to stojí, kteří považují základní vzdělání za první krok ve vlastní vzdělanosti.