Šk.rok 2022/2023

- zahájení šk.roku proběhne 1.9.2022 od 8.00-8.45 hod.

- 2.9. budou mít žáci prvního stupně do 11.30 hod. a druhého do 11.40 hod. Školní výdejna a školní družina bude v provozu.

Škola online

Vážení rodiče, na email Vám byly odeslány přístupové údaje k registraci. Pokud budete někdo potřebovat pomoci, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme :-).

Informace ke šk. roku 2020/2021

Milé děti, vážení rodiče,

      dovolte nám předat vám několik informací týkajících se organizace zahájení školního roku před jeho začátkem. Tyto informace vycházejí z manuálu MŠMT.

Naše škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

 • Od žáků před prvním příchodem do školy nebudeme vyžadovat prohlášení o bezinfekčnosti.

 • Počty žáků ve třídách/skupinách nebudou nijak omezeny.

 • Zahájení školního roku proběhne 1.9.2020 - ukončení vyučování v 8:45 hod.

 • Není nařízeno plošné nošení roušek ve třídě, ani ve společných prostorách školy. Toto ponecháváme prozatím na dobrovolnosti a na zvážení každého rodiče/žáka.

 • Škola se však musí řídit tzv. semaforem a další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou Krajskou hygienickou stanicí, příp. na celostátní úrovni Ministerstvem zdravotnictví. /https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf./

 • Při příchodu a stejně tak po celou dobu pobytu ve škole bude nutné, aby děti dodržovaly vzájemný odstup.

 • Upozorňujeme, že osoby /žáci, rodiče/ s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Proto vás žádáme, abyste své děti, které trpí jakýmkoliv respiračním onemocněním (nachlazení - rýma, kašel, teplota atd.) do školy neposílali.

 • V případě, že žák přijde do školy s jakýmkoliv příznakem nachlazení, je naší povinností ho okamžitě poslat domů.


Hygienická pravidla:

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, školní družině jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

 • V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole, tj. při příchodu do školy, povinně po každé návštěvě WC, před každým jídlem, po příchodu do školní jídelny, do školní družiny atd.

 • Dalším velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se bude provádět opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovacích hodin. A také před návštěvou odborných učeben, kde dochází ke střídání žáků.

 • Ve škole je zajištěno bezpečné osoušení rukou - papírové ručníky na jedno použití a osoušeči rukou na WC.

 • Přesto doporučujeme rodičům, aby každý žák měl u sebe k dispozici vlastní lahvičku s dezinfekčním gelem pro osobní použití.

 • Žádáme rodiče o spolupráci při předání informací a poučení Vašich dětí o správné hygieně a bezpečném chování ještě před zahájením školního roku. Zároveň chceme poprosit o vzájemnou ohleduplnost k ostatním účastníkům při pobytu ve škole a maximální dodržování výše stanovených hygienických pravidel.


Postup školy v případě podezření výskytu COVID-19 ve škole:

 • Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit "oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale musí těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění nutné volit tento postup:

1. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy

školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

2. příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný

zástupce žáka - tuto skutečnost škola neprodleně oznámí zákonnému zástupci a

informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu ze školy (viz. bod č.3)

3. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole -

neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené

samostatné místnosti a současně se informuje zákonný zástupce žáka s ohledem

na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.

    Ve všech uvedených případech informujeme zákonného zástupce, že má povinnost neprodleně telefonicky kontaktovat svého dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

   Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění COVID-19 ve škole - distanční vzdělávání:

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy.

 • Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne,pokračují v prezenčním vzdělávání.

 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 • Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 • V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

Školní stravování

 • Školní stravování budeme poskytovat za přísnějších hygienických podmínek

 • Hygiena a úklid budou prováděny podle zpřísněných hygienických pravidel (viz. výše)

 • Bude kladen důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.

 • Nebude umožněn samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

Zahajovací třídní schůzky 

Milí rodiče,

první třídní schůzky se uskuteční 1.9. od 15.00 hod., kde se dozvíte aktuální informace k letošnímu školnímu roku. Už se na Vás moc těšíme.

Kolektiv ZŠ Nelumbo   


Aktuálně

Informace k přítomnosti žáků 2. stupně

Vážení rodiče, žáci.

Školní skupiny budou probíhat od pondělí do čtvrtka.

Pondělní od 8.00-10.45 hod.
Úterý od 8.00-11.35 hod.
Středa od 8.00-9.30 hod.
Čtvrtek od 8.00-10.45 hod.
V těchto sk. si žáci budou pracovat na zadaných úkolech od vyučujících, kdy budou moci využít pomoci a konzultace s daným vyučujícím.

Už se na Vás moc těšíme.


Milí žáci, vážení rodiče,

od 8.6. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 2. stupně. Žáci budou zařazeni max. do dvou skupin a to podle počtu přihlášených žáků do vzdělávacího procesu. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Účast na této vzdělávací formě bude nepovinná. I nadále bude pro žáky, kteří nebudou navštěvovat školu, pokračovat distanční forma výuky. Ministerstvo ve svém manuálu stanovilo podmínky, za kterých se děti budou moci činnosti dětských skupin účastnit. Uvádíme jasně nastavená pravidla, která musejí být striktně dodržována.

Do skupin mohou být zařazeni pouze žáci, kteří sami a nebo jejich rodinní příslušníci žijící ve společné domácnosti, nepatří do rizikové skupiny. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje jeden bod ze stanovených rizikových bodů nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba žijící ve společné domácnosti viz. příloha - čestné prohlášení. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili dobře všechny rizikové faktory. Vyplněné a podepsané čestné prohlášení předají děti při prvním vstupu do školy třídnímu učiteli. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše a neodevzdá, nebude jejich dítěti umožněn vstup do školy. Zároveň chceme upozornit, že i přes všechna níže uváděná pravidla a přijatá opatření škola nemůže garantovat, že nedojde ve škole k možnému přenosu nákazy Covid-19.

Skupiny a organizační zařazení žáků 2. stupně

1. Skupiny budou tvořeny maximálně 15 žáky. Složení skupin je neměnné po celou dobu docházky tj. do 30.6.2020.

2. Přihlášky rodiče odevzdají do 5. 6. 2020 třídním učitelům (e-mail, MMS). Přihláškou vyjadřují zájem o zařazení do školní skupiny a docházku do školy, žáci mohou být do skupiny zařazeni i dodatečně.

3. Bude-li zájem o docházku do školy větší než jsou organizační, personální nebo technické možnosti školy, rozhodne o přijetí do skupiny ředitel školy podle následujících kritérií:

Kritéria:

a) Zaměstnání obou rodičů.

b) Technické podmínky pro domácí vzdělávání.

c) Předpoklady pro zvládnutí distanční formy vzdělávání.

4. Skupiny žáků budou vytvořeny na základě počtů přihlášených žáků

5. Ředitel školy může žáka zařadit do školní skupiny i dodatečně, bez překročení max.počtu žáků ve skupině.

6. Se skupinou žáků mohou pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb právě s ohledem na občasný a krátkodobý charakter aktivit.


Vzdělávací aktivity.

Skupiny 2. stupně budou začínat v 8.00 a končit v 10.00, jejich náplní budou především hlavní vyučovacími předměty M, ČJ, AJ popř. všeobecně vzdělávací předměty dle potřeby a domluvy s jednotlivými žáky.

Dle zájmu žáků bude výuka probíhat 2 - 3 krát v týdnu, dny budou upřesněny.

Obsahem je především navazující učivo on-line výuky i objasnění a upevnění předešlého učiva.

Obsah a forma všech činností bude zvolena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Organizace dne:

Ranní příchod do školy.

Při cestě do školy a ze školy se na děti vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními tj. zakrytí úst a nosu rouškou s dodržováním vzájemného odstupu 2 metry mezi jednotlivými žáky.

Žáci při příchodu do budovy školy odchází rovnou ke své třídě, kde si odloží a následně si odejdou umýt a vydezinfikovat ruce.

Při příchodu a stejně tak po celou dobu pobytu ve škole bude nutné, aby děti dodržovaly vzájemný odstup dva metry a měly nasazené roušky dle pokynů pedagogického pracovníka.

Vstup v časech odchodu a příchodu dětí do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Organizace pobytu v budově školy, ve třídě

Přestávky - časy vyučovacích hodin a následně přestávek budou stanoveny tak, aby nedocházelo ke kontaktům jednotlivých skupin a jednotlivců.

Při činnostech a přesunech bude dodržována dle možností bezpečná vzdálenost dva metry. Při pobytu v lavicích nemusí žáci mít na ústech roušky. Roušky musí odložit do přineseného sáčku.

Epidemiologická opatření

Každý žák bude mít s sebou na dopolední aktivity 1 roušku. Preferujeme a doporučujeme jednorázové roušky, které se po dvou hodinách vyhodí.

V případě použití látkové roušky žádáme, aby byl dodržován postup doporučený Státním zdravotní ústavem ČR viz. příloha - odkazy níže nebo přiložené informace k používání roušek a látkových roušek.

https://www.szu.cz/tema/prevence/jak-pouzivat-latkove-rousky

https://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Letaky/Rouska/jak_pouzivat_rousku.pdf

Vzhledem k tomu, že z doporučení SZÚ ČR vyplývá, že po zvlhnutí roušky zcela ztrácí svůj význam a vzhledem k předpokládaným velmi vysokým teplotám, které v předcházejících letech v ČR panovaly v období konce května a června musí být všichni žáci vybaveni minimálně dvěma rouškami na dopolední činnost a sáčkem na uložení použitých roušek. Při následném opakovaném použití roušek musí být postupováno takto: Látkovou roušku vyvařte ideálně na 90 stupňů Celsia po dobu cca 5 minut. Po usušení ji ještě vyžehlete z obou stran.

Dětem jednotlivých tříd budou vymezeny časy a prostory, ve kterých se budou pohybovat(chodby, toalety).

Všichni žáci musí striktně dodržovat stanovená hygienická pravidla a z těchto vycházející organizační pravidla. Jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, bude důvodem k okamžitému vyřazení žáka ze skupiny. Žák bude následně vzděláván v domácím prostředí.

V případě podezření na onemocnění zjištěného ve škole, bude dítě umístěno do samostatné místnosti pro tento účel určené. Zákonný zástupce si své dítě musí okamžitě vyzvednout po upozornění pracovníkem školy.

V případě, že dojde k potvrzení výskytu nemoci, bude dotčená třída vyjmuta z možnosti docházky do školy. Je možné, že i škola bude bezodkladně uzavřena a bude přerušen její provoz. Následně bude postupováno dle pokynů epidemiologů KHS Ústí nad Labem.

Rodiče všech žáků jsou povinni sledovat zdravotní stav svého dítěte a v případě podezření a příznaků nemoci především, kterými jsou kašel, dušnost, jakékoliv příznaky infekce dýchacích cest, zvýšená teplota, ztráta chuti a čichu jsou povinni o těchto příznacích informovat pracovníky školy. (tel.: 608 384 284).

Stejně tak musí oznámit jakékoli podezření při kontaktu s nemocnými osobami nebo osobami s výše uvedenými příznaky.

V závěru ustanovení těchto opatření Vás chceme požádat o spolupráci při předání informací a poučení Vašich dětí ještě před zahájením činnosti dětských skupin, zároveň chceme poprosit o vzájemnou ohleduplnost k ostatním účastníkům při pobytu ve škole a maximální dodržování výše stanovených hygienických pravidel týkajících se především používání roušek.

V Otvicích dne 30. 5. 2020 Mgr. Dita KlucováInformace k přítomnosti žáků od 25. května 2020
Milé děti, vážení rodiče,

dle vládního plánu uvolňování opatření souvisejících s epidemí COVID-19, dojde od 25.5.2020 k umožnění fyzické přítomnosti žáků 1.stupně ve škole formou dětských skupin.

V příloze tohoto emailu Vám posílám organizaci vzdělávacích aktivit a pravidel pro fungování dětských skupin, která vychází z pravidel stanovených MŠMT ČR ze dne 2.5.2020.Pro zařazení dětí do dětské skupiny potřebujeme vyplněnou přihlášku a čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci a vymezením osob s rizikovými faktory.Oba tyto dokumenty jsou součástí přiložených pravidel, nebo samostatně ke stažení na webu školy.
Přihlášku prosím odevzdávejte do 15. 5. (způsoby odevzdání naleznete v příloze)Čestné prohlášení budou děti odevzdávat při první návštěvě ve škole tj. 25.5.2020 třídním učitelům.Pozorně si prosím přečtěte pravidla, která budou muset děti ve škole dodržovat.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat ředitelku školy na telefonním čísle 608 384 284, nebo třídního učitele.Všem Vám děkuji za spolupráci a přeji hezký večer.

Dita Klucová

Informace k nástupu žáků 9.tříd

Milé deváťačky, vážení rodiče,

od pondělí 11. 5. mají žáci devátých tříd možnost účastnit se prezenční formy vyučování. Vzdělávací aktivity budou primárně zaměřeny na přípravu dětí na přijímací zkoušky. Jak jste možná zaznamenali, měl by ministr školství oznámit termín přijímacích zkoušek v průběhu tohoto týdne. 0rganizaci vzdělávacích aktivit, které budou probíhat formou individuálních konzultací, vám zašle paní učitelka Bžochová. V době od 11. 5. do konání přijímacích zkoušek bude omezena dálková výuka ostatních předmětů. V příloze tohoto emailu naleznete pravidla pro fungování dětských skupin, která vychází z pravidel stanovených MŠMT ČR ze dne 2.5.2020. Pro zařazení dětí do dětské skupiny potřebujeme vyplněnou přihlášku, která je součástí základních pravidel viz. příloha e-mailu. Dále potřebujeme čestné prohlášení o neexistenci příznaků nemoci a vymezením osob s rizikovými faktory, která je samostatnou přílohou tohoto e-mailu. Oba dokumenty budou děti odevzdávat při první návštěvě tj. 12. 5. ve škole paní učitelce Bžochové.

Pozorně si prosím přečtěte pravidla, která budou muset děti ve škole dodržovat. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 608 384 284.
Všem Vám děkuji za spolupráci a přeji hezký den. Dita Klucová
Informace k nástupu žáků prvního stupně do školy
Informace k zápisům pro školní rok 2020/2021

Dny otevřených dveří

Přijďte se k nám podívat na proces vzdělávání, ve

kterém je pro nás pohoda vašeho dítěte prioritou.

Budeme se na Vás těšit ve dnech 2. a 3. dubna od 9.00 do 14.30 hod.

Těšit se na Vás budou NelumbáciZápis do 1. ročníku ZŠ NELUMBO EDUCATION

se koná

22.4. a 23.4. 2020

od 15:00 do 17:00 hod.

s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte

Pokud Vám nevyhovuje termín zápisu, je možné
se domluvit s ředitelkou školy na náhradním datu.

tel.: 608 384 284


Páteční odpoledne ve škole

Vážení rodiče,

V pátek 6.9.2019 od 16.00 do 19.00 hod. bude probíhat v naší škole v Otvicích opékání vuřtů. Na tomto setkání budete mít prostor si popovídat s ostatními rodiči i námi pedagogy a ti, kteří nebyli ještě u nás ve škole, si ji budete moci v klidu prohlédnout.

S sebou si prosím vezměte něco dobrého k jídlu a hlavně dobrou náladu.

Pro děti bude zajištěn doprovodný program hasičů, kteří vytvoří vodní pěnu a nechají děti prozkoumat hasičský vůz.

Těšíme se na Vás kolektiv MŠ a ZŠ


Vážení rodiče, zde je odkaz na obejdnávání obědů:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Z9k_yDXrezH-DMJzSzwI44aCT1uonm7-fUnALZltO4Q/edit?usp=sharing

Vážení rodiče,

prázdniny nám pomalu končí a my se těšíme, až ve škole přivítáme naše nováčky i nenováčky! Sejdeme se tedy v pondělí 2.9. 2019 od 8:00 do 9:00, kdy Vám třídního učitelé sdělí potřebné informace a zodpoví Vaše případné dotazy. Ve stejný den se také bude konat informační setkání od 15:30hod. v budově školy. 


Třídní schůzky

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky dne 6.5. od 16.00, budou zde informace o:

- chování a prospěchu Vašich dětí

- akce školy a ŠvP

- organizace dalšího školního roku

Zápis do 1. ročníku ZŠ NELUMBO EDUCATION 

se koná

8.4. a 9.4. 2019
od 14:30 do 16:00 hod.

s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte

Pokud Vám nevyhovuje termín zápisu, je možné

se domluvit s ředitelkou školy na náhradním datu.
tel.: 608 384 284


Den otevřených dveří Základní školy Nelumbo Otvice dne 25.03.2019 a 26.03.2019 od 8:30 - 13:00 hod. 

Přijďte se podívat na výuku ZŠ Nelumbo Education o.p.s. do vyučovacích hodin, na prostředí školy a seznamit se s Nelumbáky.